ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bear off-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bear off, *bear off*,

-bear off- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we don't shorten sail and bear off it'll catch us on the beam.ถ้าเราไม่ได้ร่นแล่นเรือและแบก ออก มันจะจับเราบนคาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bear off-
Back to top