ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be exact-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be exact, *be exact*,