ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-be down on-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น be down on, *be down on*,

-be down on- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะตาตก[X] (chatā tok) EN: be down on one's luck FR: la chance a tourné
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished FR: décliner ; déprécier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -be down on-
Back to top