ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-as soon as-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น as soon as, *as soon as*,

-as soon as- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
Write me as soon as you get inเขียนถึงฉันทันทีที่ไปถึงนะ
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
Get out of town as soon as you canออกไปจากเมืองเร็วเท่าที่จะเร็วได้
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช
Yes. Tell him I'll meet him there as soon as I possibly can.เรียนท่านว่าผมจะไปพบท่านในไม่ช้า
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง
Kindly be back here as soon as you finish. That's all.{\cHFFFFFF}จึงเรียนมาเพื่อกลับมาที่นี่ทันที ในขณะที่คุณเสร็จสิ้น นั่นคือทั้งหมดที่
Report to me as soon as you get back.{\cHFFFFFF}Report to me as soon as you get back.
And as soon as my government falls to him, he is going to be assassinated!{\cHFFFFFF}And as soon as my government falls to him, {\cHFFFFFF}he is going to be assassinated!
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ
I don't know. As soon as I hit the desert I'm thirsty.ยังไงไม่รู้ เข้าทะเลทรายปุ๊บ หิวน้ำปั๊บ
And get out of those things that you're wearing as soon as you can.ผลัดเสื้อผ้าที่คุณนุ่งโดยเร็วที่สุด
Don't forget. Two shots apiece in the head as soon as you come out.อย่าลืม คนละสองนัดในหัวทันทีที่คุณออกมา
We're going to put on the extra summer deputies as soon as possible.เราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด

-as soon as- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即早[jí zǎo, ㄐㄧˊ ㄗㄠˇ, 即早] as soon as possible
早早儿[zǎo zǎo r, ㄗㄠˇ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 早早儿 / 早早兒] as soon as possible; as early as one can

-as soon as- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
できるだけ早く(P);出来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P)
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time
でき次第;出来次第[できしだい, dekishidai] (n-t) as soon as completed
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
出来る限り早期;できる限り早期[できるかぎりそうき, dekirukagirisouki] (n) as soon as possible; ASAP
可及的速やかに[かきゅうてきすみやかに, kakyuutekisumiyakani] (adv) as soon as possible; ASAP
起き抜け;起抜け;起きぬけ[おきぬけ, okinuke] (n) first thing after rising; as soon as getting up

-as soon as- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thī) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP FR: en toute hâte ; dès que possible ; au plus vite
เมื่อไร[conj.] (meūarai) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time FR: quand
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
พอ[X] (phø) EN: just when ; just after ; as soon as ; once FR: dès que ; aussitôt que
เร็ว ๆ = เร็วๆ[adv.] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
เร็วที่สุด[X] (reo thīsut) EN: as soon as possible FR: dès que possible ; aussitôt que possible ; au plus tôt ; le plus tôt possible
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[X] (reo thīsut ) EN: as soon as possible ; as fast as you can FR:
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)
ทันทีที่[X] (thanthī thī) EN: as soon as FR: dès que

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -as soon as-
Back to top