ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-approve of-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น approve of, *approve of*,

-approve of- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to know if you approve of the menu.ฉันอยากได้รับความเห็นชอบจากคุณเรื่องเมนูก่อน
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่
Deong, I don't approve of dictators any more than you do!{\cHFFFFFF}Deong ผมไม่เห็นด้วยกับการ เผด็จการใด ๆ มากกว่าที่คุณทำ!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Hunt knew the Major did not approve of his maverick ways.หัวหน้ายังไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ
I can't say I approve of this.ฉันไม่สามารถบอกว่าผมเห็นด้วยกับการนี​​้
May you please approve of the relationship between Tsukasa and her?ใช่เลย "ช่างมันเถอะ" เอ๊ะ? นั่นแหละ ฉัน...
I don't think her mother would approve of that either. No.ผมไม่คิดว่าแม่ของเธอ จะอนุญาติให้เธอทำอย่างนั้น
In a convenience store? Maybe someone didn't approve of his choice of slushee flavors and... And sicced his dog on the poor bastard.ในร้านสะดวกซื้อเนี๊ยะนะ บางทีใครบางคนอาจไม่ชอบขนมรสนั้น
I approve of your shamelessness.ผมให้คุณผ่านเลย เรื่องการไม่มียางอายนี่
I don't really much approve of you dating in your condition,พ่อว่าเรายังไม่ ควรออกเดทในช่วงนี้
Well, Patrick, I don't really think my mom would approve of you dating my sister if you were to do that. Yeah, but, uh, we're not dating your sister.พวกนายมาทำอะไรที่นี่ ในชุดแฟนซีนั้นล่ะ

-approve of- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of

-approve of- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -approve of-
Back to top