ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-alert to-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alert to, *alert to*,

-alert to- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mt. Miharayama Eruption Alert To Local Residentsการระเบิดของภูเขาไฟ มิฮารายาม่า ถูกเตือนแก่ชาวท้องถิ่น
Send out a system one alert to all Spanish contacts.แจ้งเตือนทางระบบไปที่จนท.ในสเปนทั้งหมด
The Visitors were on high alert to the underground threat posed by a resurging Fifth Column.ไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการให้เกิด เกิดขึ้นเสมอ
My heart stops beating this sensor sends an alert to the guardians to upload the boxes.หัวใจของฉันหยุดเต้นเมื่อไหร่ เครื่องตรวจจับนี้จะส่งข้อความเตือน ไปยังคนคุ้มกันให้ป้อนข้อมูลกล่อง
It'll keep you on your toes, make you more alert to possible danger, but fear... that's gonna just make you imagine things are worse than they really are.มันจะทำให้เธอเข้มแข็ง ทำให้เธอตื่นตัว กับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่ความหวาดกลัว... มันก็แค่จะทำให้สิ่งที่เธอจินตนาการไว้ มันน่ากลัวยิ่งขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -alert to-
Back to top