ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-acm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น acm, *acm*,

-acm- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACM[エーシーエム, e-shi-emu] (n) {comp} ACM

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -acm-
Back to top