ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abide in-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abide in, *abide in*,

-abide in- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"'and we'll abide in cool pastures."'และเราจะรอคอยกันในทุ่งหญ้าเขียวขจี อันแสนสดชื่น,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abide in-
Back to top