ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-1-inch-thick plank-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น 1-inch-thick plank, *1-inch-thick plank*,

-1-inch-thick plank- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้นิ้ว[n. exp.] (māi niū) EN: 1-inch-thick board ; 1-inch-thick plank FR: planche d'une épaisseur d'un pouce [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -1-inch-thick plank-
Back to top