ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ไร้เหตุผล-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ไร้เหตุผล, *ไร้เหตุผล*,

-ไร้เหตุผล- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's insanely jealous, she's irrational, and I'm frightened of her.เธอหึงเกินเหตุ ไร้เหตุผล ฉันกลัวเธอไปเลย
A wedding is, in my considered opinion, nothing short of a celebration of all that is false and specious and irrational and sentimental in this ailing and morally compromised world.งานแต่งงาน ในความคิดเห็นของผมนั้น ไม่มีอะไรนอกจากการเฉลิมฉลองที่ไม่ถูกต้อง ดูดีแค่ภายนอก ไร้เหตุผล มีความอ่อนไหว ทำให้ทุกข์ทรมาน และทำลายศีลธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ไร้เหตุผล-
Back to top