ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ไร้สาระ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ไร้สาระ, *ไร้สาระ*,

-ไร้สาระ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What rubbish you talking? I was told you she has to come.นายพูดอะไร ไร้สาระ ฉันเป็นคนบอกนายว่าเธอต้องมา
Or at all. Nonsense. We have an extra ticket.หรือทั้งหมด ไร้สาระ เรามีบัตรพิเศษนะ
That's bollocks. No. Listen!ไม่ ไร้สาระ ไม่ ฟังนะ!
Bullshit, out of the question!-ไม่ได้ครับ ไร้สาระ ผมไม่ได้ถามว่าได้หรือไม่ได้
You need to check your self and remember whose side you're on freaking ridiculous you know Luke isn't some monster Julian he is a good guy he takes care of the people that he loves who you goanna believe?นายต้องตรวจสอบของตนเองและจำไว้\ Nใครอยู่ด้านคุณ เฟรกช์คิง ไร้สาระ คุณรู้ว่าลุคไม่ได้โหดร้ายจูเลี่ยน
That's just some fancy-pants mumbo jumbo for saying they're like gossips, you know?ก้อแค่เรื่องแฟนซี ไร้สาระ ที่พวกนั้นสื่อสารกันได้ราวเสียงกะซิป
Nothing can hurt me. It's nonsense, believe me.ไม่มีอะไรจะทำร้ายฉันได้ / ไร้สาระ เชื่อฉันสิ
Absurdly basic neurolinguistic programming technique.เทคนิคพื้นๆ ไร้สาระ จากโปรแกรมประสาทประสานสาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ไร้สาระ-
Back to top