ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ไม่แน่ใจ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ไม่แน่ใจ, *ไม่แน่ใจ*,

-ไม่แน่ใจ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know, I'm not sure... I got him after...ฉันไม่รู้ ไม่แน่ใจ พบเขาทีหลัง
I'm not sure, but the number 29 is circled twice in red ink and it tails off to the left.- ไม่แน่ใจ แต่เลข29 ที่วงกลมสีแดงไว้สองอัน ลายมือเบาไปทางซ้าย
Well, I didn't, not for sure, so I called for him again.คือ ฉันไม่รู้ ไม่แน่ใจ ฉันเลยร้องเรียกเขาอีกครั้ง
I can't smell any alcohol on her, could be a seizure, possibly drugs.ผมไม่ได้กลิ่นเหล้าในตัวเธอ ไม่แน่ใจ แต่อาจเป็นยาเสพติด
Vaguely, I don't know why, vaguely, what you're saying..ไม่รู้สิ ไม่รู้ทำไม ไม่แน่ใจ ที่นายพูด..
Hank cancelled or something-- not real sure about the details.แฮงค์ยกเลิกหรือบางอย่าง- - ไม่แน่ใจ เกี่ยวกับรายละเอียด
The... blow to the victim's jaw took place approximately eight hours before his death, so I'm... not sure they're related.เกิดขึ้นประมาณ8ชั่วโมง ก่อนเขาตาย ดังนั้น ฉัน... ไม่แน่ใจ ว่ามันจะเกี่ยวกัน
I don't think so.- ไม่แน่ใจ คิดว่าไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ไม่แน่ใจ-
Back to top