ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ไม่มาก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ไม่มาก, *ไม่มาก*,

-ไม่มาก- ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spot of lunch (sl.) อาหารกลางวัน (จำนวน) ไม่มาก / เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, not much, but, nevertheless...มันก็... ไม่มาก แต่ ยังไงก็มี
That's all. No more. Subject closed.นั่นคือทั้งหมดที่ ไม่มาก เรื่องปิด
I ain't racing that Algernon no more. I'm sick of being beaten by a mouse...ผมไม่ได้แข่งที่ แอลจะโนน ไม่มาก ฉันป่วยจากการถูกตีด้วยเมาส์
Ah, not much.อ่า ไม่มาก แมกกี้บอกว่าเขา
Damn, man, ain't like I'm rapin' motherfuckers no more, you know what I'm sayin'?ประณามคนที่ไม่ชอบฉัน rapin 'motherfuckers ไม่มาก คุณรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดอย่าง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ไม่มาก-
Back to top