ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ให้กำลังใจ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ให้กำลังใจ, *ให้กำลังใจ*,

-ให้กำลังใจ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only difference is, most of them don't have a support group to help them cope with what they saw.ความแตกต่างเดียวที่มีคือ ส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีกลุ่ม ให้กำลังใจ เพื่อช่วยพวกเขาให้เผชิญหน้า กับสิ่งที่ได้เห็น
Let's send her a supportive bouquet of flowers to the hospital.ส่งช่อดอกไม่ ให้กำลังใจ ไปที่โรงพยาบาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ให้กำลังใจ-
Back to top