ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-โดยสมัครใจ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โดยสมัครใจ, *โดยสมัครใจ*,

-โดยสมัครใจ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I make this statement voluntarily, taking responsibility for the shooting of Ferris Air flight 637 to protest the People's Republic of China's treatment of me;ผมทำแถลงการณ์นี้ขึ้น โดยสมัครใจ แสดงความรับผิดชอบ สำหรับการยิง เครื่องบินเฟอร์ริส เที่ยวบินที่ 637

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -โดยสมัครใจ-
Back to top