ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-โดยร่วม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โดยร่วม, *โดยร่วม*,

-โดยรวม- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want it, overall, to be about love and peace.ฉันอยากให้ โดยรวม เป็นหนังเกี่ยวกับรักและสันติภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -โดยร่วม-
Back to top