ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-โครงการ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น โครงการ, *โครงการ*,

-โครงการ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Says something about Project Wildfire.เกี๋ยวกับ โครงการ Wildfire
I showed everything that Project Tiara knows of Dominic.ฉันให้แกดูทุกอย่างแล้ว โครงการ เทียร่า
[Haeshin New Town Development Documents] [(Company Confidential)][สัญญากู้เงินลงทุน โครงการ แฮชิน เมื่องใหม่]
How goes your little project?หมายถึง โครงการ เลนโวลอพพาลี เหรอ?
Martin/Charles is running a Ponzi scheme.มาร์ติน ชาร์ลกำลังทำ โครงการ พอนซี่
You're looking at the new project leader on SadTech's latest and greatest.คุณกำลัง มอง หัวหน้า โครงการ ใหม่ ของ Sad Tech's ที่เยี่ยมที่สุด
The 38th floor is RD, top security projects.ชั้น 38 เป็น R โครงการ การรักษาความปลอดภัยบน.
It was developed as part of Reagan's Star Wars project.มันนถูกพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ สตาร์ วอร์ส ของเรแกน
Your country needs you, Mr. Cage. The Triple-X program needs you.ชาติต้องพึ่งคุณคุณเคจ โครงการ xXx ต้องพึ่งคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -โครงการ-
Back to top