ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-แบ่งปัน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แบ่งปัน, *แบ่งปัน*,

-แบ่งปัน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ sharing all the world ♪# แบ่งปัน โลกนี้ด้วยกัน #
"Give, share, lose,การให้ แบ่งปัน และ ยอมจำนน
If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you.ถ้าคุณมี 60 วินาทีฉันต้องการที่จะ แบ่งปัน ความคิดกับคุณ คุณมีนาที?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -แบ่งปัน-
Back to top