ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เหนื่อยยาก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เหนื่อยยาก, *เหนื่อยยาก*,

-เหนื่อยยาก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In times of strife, you've lit up my life, and now you're gonna be Steve's wife.ลืมที่ผ่านพบ เหนื่อยยาก บัดนี้จงเป็นศรีภรรยาที่ดีของ สตีฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เหนื่อยยาก-
Back to top