ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เพิ่มเติม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เพิ่มเติม, *เพิ่มเติม*,

-เพิ่มเติม- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
manipulate(มะนิพ'พิวเลท) vt. จัดการ,จับต้อง,ใช้,ยักย้าย,เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม. จัดดำเนินการหมายถึง การปรับข้อมูล เป็นต้นว่า ลบ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ฯ, See also: manipulatable adj. manipulative adj. manipulatelyadv. manipulateness n.
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ
This alien will learn nothing... a rock sees more... look at him.คนแปลกหน้าซึ่งจะได้เรียนรู้อะไร เพิ่มเติม ดูเค้าซิ
Do we know any more about what he was doing?เรารู้อะไร เพิ่มเติม เกี่ยวกับสิ่งที่เค้าทำบ้าง?
We'll call the Coast Guard if we need any more help, officers.เราจะแจ้งยามฝั่ง ถ้า เราต้องการความช่วยเหลือ เพิ่มเติม ครับคุณตำรวจ
No. Don't spend any more money on me. I'm almost done.เลขที่ไม่ใช้จ่ายเงินใด ๆ เพิ่มเติม กับฉัน ฉันทำเกือบ
Can you be any more of a condescending ass?คุณสามารถใด ๆ เพิ่มเติม ตูดวางตัว?
I don't use the stripper logic any more, that they're losers and I'm not.ฉันไม่ได้ใช้ตรรกะเต้นระบำเปลื้องผ้าใด ๆ เพิ่มเติม ว่าพวกเขากำลังแพ้และฉันไม่ได้
Conlan showed his power witgh the uppercut at the end of round one... goes back to boxing to begin the second.ระหว่างรอบที่นี่มาในการ เพิ่มเติม คอนแลน แสดงให้เห็นพลัง ของเขา ด้วยหมัดในตอนท้ายของรอบที่ หนึ่ง
I'm definitely gonna die up here... if I have to listen to any more God-awful disco music.ฉันจะตายแน่นอนที่นี่ ถ้าฉันต้องฟังใด ๆ เพิ่มเติม เพลงดิสโก้พระเจ้าอันยิ่งใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เพิ่มเติม-
Back to top