ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เป็นห่วง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เป็นห่วง, *เป็นห่วง*,

-เป็นห่วง- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
staccato(ลทะคา'โท) adj.,adv.,n. (ดนตรี) เป็นห้วง ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ไม่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่ขาดตอน,ลักษณะที่ขาดตอน pl.staccatos,staccati

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เป็นห่วง-
Back to top