ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เปียก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เปียก, *เปียก*,

-เปียก- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wet - bulb thermometerเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม เปียก [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wet out (phrv.) ทำให้ (เสื้อผ้า) เปียก (ก่อนจุ่มลงในสารเคมีเพื่อเปลียนสี)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean humid, wet, and reeking of eucalyptus?หมายถึงชื้น เปียก และเหม็นยูคาลิปตัสเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เปียก-
Back to top