ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เครือข่าย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เครือข่าย, *เครือข่าย*,

-เครือข่าย- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
network(เนท'เวิร์ค) n. ตาข่าย,ร่างแห,แผนประสานซึ่งกันและกัน, เครือข่าย การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารข้อมูลหรือใช้โปรแกรมร่วมกัน, ระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่อง มาทำงานร่วมกันโดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก,เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
F.A.A. just issued a critical alert. Their ATC Net just went down.F.A.A. เพิ่งส่งสัญญาณเตือนเหตุฉุกเฉิน / เครือข่าย ACT เพิ่งจะล่ม
I want access to Division's network.ฉันต้องการ เข้าระบบ เครือข่าย ของ ดิวิชั่น
Sir, I have a decoded missile fire order from D.O.D. Emergency Antarctic Network.ท่าน ฉันถอดคำสั่ง รหัสการยิงได้แล้วค่ะ จาก กลาโหม เครือข่าย ฉุกเฉิน แอนตาร์ติค
They shouldn't be using the Antarctica network.พวกนั้นใช้ เครือข่าย สื่อสาร แอนตาร์ติก
Why the Antarctic Network?ทำใม เป็น เครือข่าย แอนตาร์ติก
I have an authenticated fire order through the Antarctic secondary network.ผมได้รับ คำสั่งยิง มากจาก เครือข่าย สำรองที่ แอนตาร์ติด
Arthur, we got fire orders on the Antarctic Network.อาเธอร์ เราได้ รับคำสั่งยิงจาก เครือข่าย แอนตาร์ติก
And when I came to you to offer my resources, my money, my connections, and my love,ตอนที่ฉันมาหาคุณ เพื่อเสนอทรัพยากรณ์ เงิน, เครือข่าย และความรักของฉัน

-เครือข่าย- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เครือข่าย-
Back to top