ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-เกี่ยวข้อง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เกี่ยวข้อง, *เกี่ยวข้อง*,

-เกี่ยวข้อง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A wise man once foretold of a magical night where I would engage in nonsexual foreplay with a model, my friends.มีคนเคยพูดเรื่อง คืนแสนวิเศษ ที่ฉันจะมีโอกาส เกี่ยวข้อง กับนางแบบ เพื่อน
I wouldn't do that if I were you.ผมไม่ได้ เกี่ยวข้อง อะไร กับเรื่องนี้เลย
Actually it's anything starring Jessica Simpson. But... now that you mention it.จริงๆแล้วคือ ทุกสิ่งที่มี Jessica Simpson เกี่ยวข้อง แต่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -เกี่ยวข้อง-
Back to top