ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-อย่างแม่นยำ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น อย่างแม่นยำ, *อย่างแม่นยำ*,

-อย่างแม่นยำ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll pinpoint any anomaly that occurs in the park to within a meter.มันจะหาตำแหน่งของประตูมิติที่เกิดขึ้นบริเวณสวนนี้ อย่างแม่นยำ ฉันไม่เข้าใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -อย่างแม่นยำ-
Back to top