ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-หากว่า-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หากว่า, *หากว่า*,

-หากว่า- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you sure it'll be okay if you don't try him out first?แน่ใจเหรอว่ามันจะโอเค .. หากว่า คุณไม่พยายามเอาเค้าออกไปก่อน ?
But... would it be so bad if we both got to have a life?แต่มันจะแย่ไหม หากว่า เราทั้งคู่จะมีชีวิตชีวาบ้าง?
And they would have killed me, too, if that same agent hadn't saved my life.และพวกมันก็คงฆ่าผมด้วย หากว่า จนท. คนเดียวกันนี้ไม่มาช่วยชีวิตผมไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -หากว่า-
Back to top