ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-หลักประกัน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หลักประกัน, *หลักประกัน*,

-หลักประกัน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So now I'm going to be that guy calling on an unsecured sat line because your shit ain't functioning.ดังนั้นตอนนี้ฉันจะเป็นคนที่ แต่งตัวประหลาด เรียกร้องให้สายการนั่งที่ไม่มี หลักประกัน เพราะอึของคุณไม่ทำงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -หลักประกัน-
Back to top