ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-หม่นหมอง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หม่นหมอง, *หม่นหมอง*,

-หม่นหมอง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should take a walk or something and deal with this dying stuff... on a nice, dreary, rainy day.เราน่าจะไปเดินเล่น หรือทำอะไรอย่างอื่น แล้วมาพูดไอ้เรื่องความตาย ในวันที่ฝนตก อึมครึม หม่นหมอง แทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -หม่นหมอง-
Back to top