ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-หมกมุ่น-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หมกมุ่น, *หมกมุ่น*,

-หมกมุ่น- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A bunch of obsessed, revenge-Driven sociopathsไอ้พวกต่อต้านสังคม หมกมุ่น ชอบล้างแค้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -หมกมุ่น-
Back to top