ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ส่วนใหญ่-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ส่วนใหญ่, *ส่วนใหญ่*,

-ส่วนใหญ่- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hardwaren. เครื่องโลหะ. ,เครื่องกลไกที่ใช้ปฏิบัติการ,อาวุธ,ยุทโธปกรณ์,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องกลไกของคอมพิวเตอร์,หมายถึง ส่วนกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. หน่วยรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ หน่วยบันทึก 2. หน่วยความจำ เช่น ชิป (chip) หรือหน่วยความจำรอง เช่น จานบันทึก 3. หน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ นอกจากนั้นยังรวมถึงอุปกรณ์ ประกอบอื่น ๆ เช่น โมเด็ม ดู software เปรียบ เทียบ
workstationสถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน (multitasking) ส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการออกแบบ (CAD) นั่นก็หมายถึงว่า สถานีงานนี้จะต้องมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดพิเศษ มีตัวปรับภาพชั้นยอด มีจอภาพชั้นหนึ่ง และที่สำคัญคือมีตัวประมวลผลที่ทำงานได้เร็วมาก ๆ เช่น RISC ส่วนใหญ่ สถานีงานจะใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2) มีบางแห่งที่ใช้เครื่องแมคอินทอชชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง สถานีงานอาจหมายถึงเพียงไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในระบบเครือข่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม
The problem is that most cyborgs out there... have poorly protected systems, unlike us.ปัญหาอยู่ที่ว่า ส่วนใหญ่ ไซบอร์กพวกนั้น... ...มีระบบการป้องกันน้อยมาก ไม่เหมือนอย่างพวกเรา
Whatever microscopic parts he's made out of, they're probably metal, right?อย่างไร ก็ตาม ไมโครชิป หรือ ส่วนประกอบของมันก็ทำมาจาก ส่วนใหญ่ ก็เป็น โลหะ, .ถูกไหม
Most enucleators have a mental disorder'เอนิวคลีเอเตอร์' ส่วนใหญ่ มีความผิดปกติทางจิตใจ
The ones that did said you were kind of sneaky hot, but that that quality was canceled out by a compulsive need to be right and a strange affinity for sweaters with animals on them.- ส่วนใหญ่ ไม่รู้จักคุณ มีคนนึงบอกว่าคุณฮ็อต แต่ถูกมองข้าม เพราะความดันทุรัง และแต่งตัวแปลกๆ
All the greats used to play there.นักดนตรีเก่งๆ ส่วนใหญ่ เคยเล่นอยู่ที่นั่น
Now, first, most of the, um... mechanics of what you're going to be doing is covered in the pamphlets.เอาละ อย่างแรก ส่วนใหญ่ เอ่อ... หลักการของเรื่องที่แกจะต้องทำเกี่ยวกับอย่างว่า นั้นบรรยายไว้ในแผ่นพับพวกนี้
It was very clear that love was a huge part of the constituent of that whole multiverse.มันเป็นที่ชัดเจนมากว่าความรักเป็น ส่วนใหญ่ ของส่วนประกอบของว่าทั้งลิขสิทธิ์
Someone has had a confrontation with this man, most likely involving his taxi, which is not registered.บางคนเคยเผชิญหน้า กับชายผู้นี้... ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับแท็กซี่ของเขา
Most likely she didn't want her parents to find it.เย่ ส่วนใหญ่ เธอไม่ต้องการ ให้พ่อแม่ของเธอพบมัน
But our conversations usually were limited toไม่นี่ ส่วนใหญ่ พ่อบอกฉันแค่ว่า
Actually, most feel empathy just fine, which makes me think the rest of our profile is still accurate.ที่จริงแล้ว ส่วนใหญ่ มีอารมณ์ร่วมได้ดี นั่นทำให้ผมคิดว่า ข้อสรุปที่เหลือของเรายังถูกต้องอยู่
S.I.S. lifted some prints off the soundboard.เอสไอเอส ได้รอยนิ้วมือจาก แผงควบคุม ส่วนใหญ่ เป็นของรินส์และ โปรดิวเซอร์ของเขา
Most information inside CBI runs through Shettrick.ข้อมูลภายในของ CBI ส่วนใหญ่ ต้องผ่านเชททริค
Most crossings with my father don't end well.ในการปะทะกับพ่อของเรา ส่วนใหญ่ จบไม่สวยนะ
Oh, mostly techs. One officer. Jasper Sitwell.โอ้ techs ส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง แจสเปอร์ Sitwell
Maybe a little but... mostly, I feel very alive.อาจจะนิดหน่อย แต่... ส่วนใหญ่ ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาสุดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ส่วนใหญ่-
Back to top