ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-สัญญา-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สัญญา, *สัญญา*,

-สัญญา- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pact๑. กติกาสัญญา๒. ข้อตกลง, สัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I will try it again, " the old man promised, and he could only see well in flashes.ฉันจะพยายามอีกครั้งที่ชายชรา สัญญา และเขาเท่านั้นที่สามารถ มองเห็นได้ดีในกระพริบ
You have to promise me, Tatiana. Please.คุณต้องทำ สัญญา ทาเทียน่า ได้โปรด
"Promise" is a really big word, Troy.คำว่า สัญญา มันมีความหมาย มากเลยนะ ทรอย
First snowfall, date, promise, I believe...เดทวันหิมะแรก สัญญา ผมเชื่อ,
All right, just wait one second. She'll be out in a minute. Promise.เอาละ อีกแค่1นาที เธอจะออกมาใน1นาที สัญญา สัญญา
We had such potential...เรามีศักยภาพเช่นนี้ สัญญา ดังกล่าว
You can have the title, the deeds, all the money in the world, but you'll never be my husband.คุณจะเอาโฉนด สัญญา เงินทั้งโลก แต่คุณไม่มีวันเป็นสามีฉัน
In spite of what the priests say, marriage isn't a contract, it's an ongoing negotiation.ทั้งๆที่ มีคำของบาทหลวงว่า การแต่งงาน ไม่ใช่ สัญญา แต่มันเป็น การต่อรองไม่รู้จบ
Really? Mmhmm-- Promise?จริงเหรอ สัญญา ขอโทษ
Promise me! ♪ I promise--สัญญาสิ สัญญา นายจะเริ่มมีความรู้สึกกับโบ
Legal documents-- contracts if you like-- always been a fascination of mine.ข้อมูลทางกฏหมาย-- สัญญา ถ้าคุณชอบ-- เป็นอะไรที่น่าหลงไหล สำหรับผม
Love? Swearing? Both bad luck in my book.รัก และ สัญญา มันแย่สำหรับฉันวะ
I'll be super careful, I promise. (new order's "blue monday" playing) The first day of school was somethingหนูจะระวังให้อย่างดี สัญญา เปิดเรียนวันแรกเป็นสิ่งที่
I will. I promise. I'll be a total professional.หนูจะทำ สัญญา จะทำแบบโปรเฟชเชอนอล
Both feet, I promise. How's that?เต็มตัวเลย สัญญา ฟังดูเป็นไง?
My snatch has just been offered, you know, a three-album contract and a perfume deal so...การช่วงชิงของฉันถูกเสนอ คุณรู้ไหม สัญญา 3 อัลบั้มและข้อตกลงของน้ำหอม
I warn you, Mr. Attinger of Earth, an alliance is a contract, and contracts, like humans, expire.ฉันเตือนคุณนาย เอทิงเกอ ของโลก พันธมิตรคือการทำสัญญาและ สัญญา เช่นเดียวกับมนุษย์
Need someone to drive, feed and assist six months fixed term contract.พาเที่ยว ออกกำลังกาย สัญญา 6 เดือน...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -สัญญา-
Back to top