ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-สมควร-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สมควร, *สมควร*,

-สมควร- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think Oliver's got a big problem, and his situation deserves a little more careful consideration and a little less taking sides.ฉันคิดว่า โอลิเวอร์ เจอปัญหาใหญ่แล้ว แล้วในสถานะการณ์ของเขา สมควร ได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
Miss Ellington, in your opinion, does Neal Caffrey deserve for his sentence to be commuted?คุณเอลลิงตันค่ะ ในความเห็นของคุณ นีล แคฟฟรีย์ สมควร ได้รับการลดโทษไหมคะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -สมควร-
Back to top