ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ว่องไว-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ว่องไว, *ว่องไว*,

-ว่องไว- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว
The Inquisition, witch hunts... That was them.พวกมันฉลาด ว่องไว เป็นองค์กร
Somehow, you gotta show them your strengths, speed, agility, flexibility.บางทีนายต้องโชว์ให้พวกเขาเห็น ความแข็งแกร่ง ว่องไว กระฉับกระเฉง ยืดหยุ่น
Two, abilities-- strong, sonic hearing, fast, some of them can even fly.ข้อสอง ความสามารถ แข็งแรง หูดี ว่องไว พวกมันบางคนบินได้
I wanted to be as strong and as fast and as smart as Batman.ฉันอยากแข็งแรง ว่องไว และฉลาดเหมือนแบทแมน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ว่องไว-
Back to top