ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ลำเอียง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ลำเอียง, *ลำเอียง*,

-ลำเอียง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... partial, prejudiced, absurd.""... ลำเอียง อติ ไร้สาระ"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ลำเอียง-
Back to top