ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ร้อง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร้อง, *ร้อง*,

-รอง- ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Vice president, I'm special agent moss, head of the fbi's dc branch.ท่าน รอง ปธน. ผมเจ้าหน้าที่พิเศษ มอส หัวหน้าเอฟบีไอ ฝ่ายดีซี
Mr. Vice President, that was Agent Moss.-ท่าน รอง ปธน.ครับ จนท.มอสส์
I'd like to speak to the vice president as soon as possible.ฉันต้องการคุยกับ รอง ปธน. ให้เร็วที่สุด
Air Force Two was one of 'em.เครื่องบินแอร์ฟรอสซ์ 2 ก็เป็นหนึ่งในนั่น รอง ปธน.
Okay, no cake for the vice president,โอเค ไม่มีเค้ก สำหรับ รอง ปธน.
Now I gotta deal with vice president Clemente.ผมไม่อาจใช้งานนายได้สเตน ตอนนี้ผมต้องรับมือกับ รอง ปธน.แคลเมนเต้
Who was Abraham Lincoln's vice president?ใครเป็น รอง ปธน. ของอับราฮัม ลินคอล์น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ร้อง-
Back to top