ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ระดับความสูง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ระดับความสูง, *ระดับความสูง*,

-ระดับความสูง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Velocity, 741 meters per second... altitude, 1350 meters.ความเร็ว 741 เมตรต่อวินาที ระดับความสูง 1,350 เมตร
Velocity, 850, altitude, 1843.ความเร็ว 850 ระดับความสูง 1843
Wind is calm. 2-1 is in use. Altimeter 2997.กำลังใช้งานรันเวย์ 21 ระดับความสูง 2997

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ระดับความสูง-
Back to top