ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยุ่ง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยุ่ง, *ยุ่ง*,

-ยุง- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
mosquito(มัสคี'โท) n. ยุง pl. mosquitoes
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
insectแมลง, อาร์โทรพอดพวกหนึ่ง มีขา 3 คู่ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้อง เช่น ยุง มด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think monkeys, mosquitoes and lions are bad?คุณคิดว่าลิง, ยุง แล้วสิงโตนี่ยังไม่แย่อีกเหรอ?
Client/Jun Young Joo Message to/Min Chung Bumผู้ว่าจ้าง / จุน ยุง จู ข้อความถึง มิน จุง บุม
I was sent by Jun Young-ju.ผมมาส่งข้อความ จาก คุณ จุน ยุง จู
Ah Young. It's Director Im. I have a request to make.อา ยุง ชิ ,ผมผู้กำกับอิมนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยุ่ง-
Back to top