ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยึดถือ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยึดถือ, *ยึดถือ*,

-ยึดถือ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Local tradition held that there was a golden coffin buried at the site.ในกรณีนี้, วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดถือ ว่ามันมีโลงทองคำ ฝังอยู่ในสถานที่นั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยึดถือ-
Back to top