ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ยกย่อง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยกย่อง, *ยกย่อง*,

-ยกย่อง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's actually not so much reverence for The Beatles.จริงๆ มันไม่ใช่เป็นการ ยกย่อง "เดอะ บีทเทิลส์" สักเท่าไหร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ยกย่อง-
Back to top