ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มืดครึ้ม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มืดครึ้ม, *มืดครึ้ม*,

-มืดครึ้ม- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มืดครึ้ม-
Back to top