ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มีส่วนร่วม-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มีส่วนร่วม, *มีส่วนร่วม*,

-มีส่วนร่วม- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you think we are evolving in this collective understanding?คุณคิดว่าเราค่อยๆ มีส่วนร่วม ในความเข้าใจที่ตรงกันนี้มั้ยครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มีส่วนร่วม-
Back to top