ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มากกว่า-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มากกว่า, *มากกว่า*,

-มากกว่า- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ebcdic(เอบซีดิก) ย่อมาจาก extended binary coded decimal interchange code (แปลว่า รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
extended binary coded decextended binary coded decimal interchange code รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EBCDIC (อ่านว่า เอ็บซีดิก) เป็นชื่อของรหัสคอมพิวเตอร์รหัสหนึ่ง ที่กำหนดไว้สำหรับเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองแบบขยาย บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้คิดและคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มก็ใช้รหัสนี้ทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปนิยมใช้รหัสแอสกี (ASCll) มากกว่า อันที่จริงแล้ว ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของรหัสเหล่านี้เลยก็ได้
more(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ), Syn. greater,extra
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're going to send a boarding party over to climb inside this... 800-foot-Iong shipwreck floating over Io... to see if she can be rescued before her orbit gives out.เรากำลังจะส่งบุคคลกินนอน มากกว่า ปีนขึ้นไปภายในนี้ เรืออับปาง 800 ฟุตยาวลอยอยู่ เหนือ ไอโอ
Can't help saying it over and over. Welcome home, Johnny.ไม่สามารถช่วยให้บอกว่ามันกว่าและ มากกว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้านจอห์นนี่
She's a battle ax, but I believed her when she said she'd have killed Dale Winter before Colosimo.เธอโหด แต่ฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้ทำ ถ้าจะฆ่า เธอคงฆ่า เดล วินเทอร์ มากกว่า โคโลสิโม่.
Their troubles-- if they had any at all-- were over in 35 seconds flat.ปัญหาของพวกเขา... ถ้าเขาไม่มีอะไรเลย... มากกว่า 35 วินาที
I'm kind of a loose cannon. Know that American expression?ที่จริงผมมัน "A Loose Cannon" มากกว่า รู้จักคำนี้ไหม?
If your friends had been a little more thorough... they would've seen right through my false ID.ถ้าเพื่อนของคุณประสบแบบนี้ นิดเดียว มากกว่านี้... พวกเขาอยากจะเห็น ใช่ มากกว่า การทุจริตของฉัน
Write the amount of money ah 850,000 more than 1000 yuan [6]นี่มันเขียนจำนวนเงินไว้ด้วย 000 มากกว่า 1000 เยน ซะอีก
I mean, A-sub-N equals N plus one over four.หนูหมายถึง A บวก N เท่ากับ N มากกว่า 4 ค่ะ
I would think a college professor would be quoting karl marx, not groucho.ผมคิดว่าอาจารมหาลัยน่ะจะใช้คำพูดของ คารล มาร์ส มากกว่า เกราโช น่ะ
That chest must be worth more than a shiny penny.หีบนั่นต้องมีค่า มากกว่า 1 เพนนี แหงๆ
When the sun's rays hit the ice, more than 90% of it bounces off right back into space like a mirror.เมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบน้ำแข็ง มากกว่า 90% สะท้อนกลับไปสู่อวกาศคล้ายกับกระจก
But as it melts and the open ocean receives that sun's energy instead, more than 90% is absorbed.แต่เมื่อมันละลาย และมหาสมุทรต้องรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นแทน มากกว่า 90% ถูกดูดซับไว้
You know, the cows found dead, split open, drained...มีคนพบวัวตาย โดนชำแหละ แห้งกรัง.. มากกว่า 12 คดี
But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.แต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เหล่านักวิจารณ์ต้องเผชิญก็คือ เมื่อพิจารณาในทางอื่นๆแล้ว อาหารถูกๆสักจาน ก็อาจมีความหมาย มากกว่า คำวิจารณ์ที่เราได้มอบให้แก่มัน
It was an awesome spectacle here an hour ago when over 40 C-17 s lifted off of this very base.เป็นภาพที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ เมื่อชั่วโมงทีแล้ว เมื่อเครื่องซี 17 มากกว่า 40 ลำ \ บินออกจากฐานตำแหน่งนี้
Uh, you made it pretty clear last night that winning's more important to you than Z or me.อ่า คุณได้ทำมันชัดเจนเมื่อคืนนี้แล้ว ว่า ชัยชนะนั่น ... . สำคัญมากกว่าคุณ หรือ ซี่ มากกว่า ฉัน
Yeah. She's scarier than any animal out here.ใช่แล้ว เธอกลัวสิ่งต่างๆ มากกว่า พวกสัตว์ป่าที่อยู่ข้างนอกเสียอีก
Excuse me?แต่ถ้าผมให้เวลาคุณ 5 ปี 10ปี หรือ มากกว่า 20 ปี พูดอย่างตรงไปตรงมานะ
Never were any mortals more grateful to see the sun again than the Akkadian and his companions.คงไม่มีใครที่จะดีใจ ที่ได้เห็นดวงอาทิตย์อีกครั้ง มากกว่า คนอัคคาเดีย และเพื่อนของเขา
HEY, YOU EVER GET GROUPIES AT YOUR BOOK SIGNING?ชาร่า คาร์ลิโน่ เธอเข้าเยี่ยมไรอัน มากกว่า 70 ครั้ง
How is it that i just went through 15 hours of labor and you look worse than i do?คุณดูแย่กว่าฉันที่ใช้เวลาคลอดลูก มากกว่า 15 ชั่วโมงได้ยังไงกัน?
But I'd say there's more smoke than pigeon.แต่หนูจะบอกว่า... รู้สึกว่าจะมี ควัน มากกว่า เนื้อนกพิราบนะ
And Hannah said: 'That... painting captured the essence... of that woman better than any photograph'.ฮานา พูดว่า ภาพเขียนนี้ จับใจ ผู้หญิง มากกว่า จะเป็นแค่ ภาพ
I also remembered that she... freaked, because she said she felt more... passionate about that painting... than she did but 'Mr.ผมยังจำได้อีกว่า คุณ กังวลมาก เพราะว่า คุณรู้สึกหลงไหล ในภาพเขียนนั่น \ มากกว่า ตัว นาย วอลสตรีท นั่นอีก
Or was. Most of the time now, he just mends boots.จริงๆ เคยเป็น มากกว่า เพราะตอนนี้ พ่อก็แค่ซ่อมรองเท้าบู้ทน่ะ
The energy of the sun, captured over millions of years by millions of plants more than 100 million years ago.ถูกเก็บไว้เป็นล้านปี โดยพืชนับล้านต้น มากกว่า 100 ล้านปีก่อน
The tape could have been recorded over, for one, and part of the old tape could still be heard.เทปอาจจะถูกบันทึก มากกว่า 1 ครั้ง, และเสียงเก่าอาจจะยังอยู่.
Did you know that elephants eat over 500 pounds of food per day?รู้ใช่ไหมว่าช้าง มันกินอาหาร มากกว่า 500 ปอนด์ต่อวัน
One of my eyes... stayed blue for over an hour yesterday.ตาข้างนึงของฉัน เปลี่ยนเป็นสีฟ้า มากกว่า 1 ชั่วโมง
So,for this guy,maybe it's more about oprtunity than victimology.งั้นสำหรับเขามันน่าขึ้นกับสถานการณ์ มากกว่า ลักษณะของเหยื่อ
Now in the 17 hours since the site has gone live, we've gotten over 600,000 responses.ตอนนี้ 17 ชั่วโมงมาแล้ว ตั้งแต่เวปได้สร้างขึ้นมา เราได้รับการตอบกลับมา มากกว่า 60,000 ข้อความ
I call it "the Mario and Luigi," but whatever.ชั้นว่า มาริโอกับลุยจิ มากกว่า แต่ยังไงก็ได้
Well, actually, over 85% of Amish teens return and become full members of their church community.ความจริงแล้ว มากกว่า 85% วัยรุ่นที่เป็นอามิชจะหวนกลับมาเป็น สมาชิกกลุ่มอามิชเต็มตัว ในชุมชนโบสถ์ของพวกเขา
Evan lang,16,second- and third-degree burns over 60% of his body.อีแวน แลง 16 ปี แผลไฟไหม้ระดับ 2 และ 3 มากกว่า 60% ของร่างกาย
I've heard more than $20 million.ผมเคยได้ยินว่ามันราคา มากกว่า $20,000,000
I'm more of a Helmut Newton girl myself, but they want vintage McMullan.ส่วนตัวฉันชอบแนวของ Helmut Newton มากกว่า แต่ก็นะ พวกเขาต้องการวินเทจ McMullan \ แหงล่ะฉันเป็นใครจะไปแย้งได้
Over 100,000 cases pass through Long Island Court.เยี่ยม มากกว่า 100,000 คดี
Cares about justice More than pickles.เห็นหัวความยุติธรรม มากกว่า แตงกวาดอง
Look at this. The first 2 had more than 3 pints each.ดูนี่ซิ 2 รายแรกมีเลือดเหลือ มากกว่า 3 ไพนท์นิดหน่อยเอง
And after that, the distance over here at the equation x over 35.และหลังจากนั้น ความยาวตรงนี้ ในสมการ X มากกว่า 35

-มากกว่า- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มากกว่า-
Back to top