ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มั่นใจ-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มั่นใจ, *มั่นใจ*,

-มั่นใจ- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Matvey assures me lapta is the origin of American baseball and your English cricket.Matvey มั่นใจ lapta เป็นที่มา ของทีมเบสบอลอเมริกันและคริกเก็ตภาษาอังกฤษของคุณ
You're calm, confident, charming.เธอใจเย็น มั่นใจ แล่ะ มีเสนห์
And you feel so... confident and alive...และคุณรู้สึกว่า /N มั่นใจ และมีชีวิต
If you like athletic, confident, young...ถ้าคุณชอบคนที่แข็งแรง มั่นใจ หนุ่มแน่น
I am calm... confident, and in control.หนูต้องสงบ มั่นใจ และควบคุมตัวเองได้
You just seem...more focused, confident, like like you know what you want.นายเพียงแค่ดูเหมือน... มั่นใจ เหมือน... ...เหมือนอะไรที่นายต้องการจะเป็นนั่นล่ะ
He's charming, sexy, confident, incredibly hot, but let's be honest, he's a bad boy, right, like you, and right now, I only need good in my life, not someone who's... tragically wounded and damagedเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ เซ็กซี่ มั่นใจ น่าสนใจอย่างมาก แต่ด้วยความสัตย์จริง เขามันแบดบอยเหมือนคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มั่นใจ-
Back to top