ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-มั่นใจในตัวเอง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มั่นใจในตัวเอง, *มั่นใจในตัวเอง*,

-มั่นใจในตัวเอง- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's brazen, confident, and organized.เขาเป็นคนโผงผาง มั่นใจในตัวเอง และมีการวางเเผนเป็นอย่างดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -มั่นใจในตัวเอง-
Back to top