ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ผู้บุกรุก-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผู้บุกรุก, *ผู้บุกรุก*,

-ผู้บุกรุก- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Intrusion detected.** ตรวจพบ ผู้บุกรุก **
What is it? they're all her puppets.อะไร ผู้บุกรุก ,กองทัพพวกเกิดใหม่.Nทุก
As I was saying, the interloper was killed instantly.อย่างที่ผมบอก ผู้บุกรุก ตายในทันที
Intruder. Intruder. Intruder.ผู้บุกรุก ผู้บุกรุก ผู้บุกรุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ผู้บุกรุก-
Back to top