ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ผูกพัน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผูกพัน, *ผูกพัน*,

-ผูกพัน- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
astrict(แอสทริคท') vt. ผูกมัด, จำกัด, ผูกพัน (ทางใจหรือนิตินัย) . -astriction n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ผูกพัน-
Back to top