ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ผิดกฎหมาย-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ผิดกฎหมาย, *ผิดกฎหมาย*,

-ผิดกฎหมาย- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, it's illegal. Be a shame if somebody reported you.ใช่ ผิดกฎหมาย ซวยแน่ถ้ามีใครฟ้องตำรวจ

-ผิดกฎหมาย- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ผิดกฎหมาย-
Back to top