ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ป้อน-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ป้อน, *ป้อน*,

-ปอน- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Red hair, vacant expressions tatty, secondhand book.ไหนดูซิ ผมแดง หน้าตาไร้อารมณ์ ปอน ๆ ซื้อแต่หนังสือมือสอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ป้อน-
Back to top