ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-น้ำลายไหล-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น้ำลายไหล, *น้ำลายไหล*,

-น้ำลายไหล- ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hungry puppy dogs, slobbering over the same juicy bone.2 ลูกหมาหิวโหยตัวน้อย น้ำลายไหล มองกระดูกชิ้นเดียวกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -น้ำลายไหล-
Back to top