ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-นิ้วกลาง-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น นิ้วกลาง, *นิ้วกลาง*,

-นิ้วกลาง- ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
medius(มี'เดียส) n. นิ้วกลาง pl. medii

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -นิ้วกลาง-
Back to top